Oferent

Roze Versicherungsmakler (Sąd rejonowy Bonn, HRA 8836)reprezentowany przez
Dawid Roze

Jedyny zarządzający: Dawid Roze, Schweinemarkt 11, 53919 Weilerswist

Telefon +49 2251-778612
Telefax +49 2251-778613
E-Mail: info@roze24.de

Określenie zawodowe
Broker ubezpieczeniowy (zezwolenie zgodnie z § 34d Abs. 1 GewO)
Agent nieruchomości (zezwolenie zgodnie z § 34c Abs. 1 Nr 1 GewO)
Pośrednik kredytów (zezwolenie zgodnie z § 34c Abs. 1 Nr 2 GewO) z wyłączeniem kredytów w sensie §34i Abs. 1 Satz 1 GewO (Anlage/Hinweise,5.)

Zezwolenie zgodnie z § 34c Abs. 1 GewO do wglądu.
Wskazówka dotycząca poradnictwa w sprawach lokat: poradnictwo w sprawach lokat i pośrednictwo w zakłądaniu lokat w rozumieniu ustawy o kredytach (KWG) oferujemy Państwu jako pośrednik związany umownie zgodnie z KWG z upoważnienia , w imieniu i na rachunek Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg. Kotakt telefoniczny do banku Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft (0821) 3201111, Fax (0821) 3201258, E-Mail info@fuggerbank-infoportal.de. Adres internetowy banku to www.fuggerbank-infoportal.de. Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft jest instytucją kredytową i finansową w znaczeniu KWG i dysponuje odpowiednimi zezwoleniami organów nadzorujących. Dalsze informacje Państwo w Impressum banku Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. www.fuggerbank.de/impressum Federalny Urząd do Nadzoru Finansowego (BaFin) prowadzi publiczny rejestr przedstawicieli związanych umową dla banku Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. Rejestr publiczny możecie Państwo znaleźć na stronie www.bafin.de. BaFin Register Nr. 59442


Poradnictwo i opłaty
Firma Roze Versicherungsmakler pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych i oferuje w tym względzie szeroki zakres porad odpowiadających wszelkim przepisom prawa. Za te usługi firma Roze Versicherungsmakler w przypadku doprowadzenia do podpisania umowy otrzymuje prowizję od odpowiedniego oferenta polisy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że prowizja zawarta jest w zaakceptowanej przez państwa składce ubezpieczeniowej. Z tytułu zawieranych umów firma Roze Versicherungsmakler nie otrzymuje dodatkowych opłat, czyli dla Państwa nie powstają żadne dodatkowe koszty.
Rejest pośredników (w celu sprawdzenia powyższych danych)
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180-6005850
(20 centów/połączenie z telefonu stacjonarnego, max. 60 centów/połączenie w sieci komórkowej)
Internet: www.vermittlerregister.info
E-Mail: vr@dihk.de
Numer rejestru w IHK (§ 34d GewO – Broker ubezpieczeniowy)
(§ 34d GewO – Versicherungsmakler)
xxxxxxxx

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie z § 34d GewO
IHK Aachen, Theaterstraße 6 – 10, 52062 Aachen, Telefon: 0241-4460-216, Telefax: 0241-4460-153, Email: recht@aachen.ihk.de

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie z § 34c GewO
Kreis Euskirchen, Der Landrat, Abt. 32.12, Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen, Telefon: 02251/15-0, Telefax: 02251/15-666, www.kreis-euskirchen.de

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie § 34i GewO
IHK Aachen, Theaterstraße 6-10, 52062 Aachen, Telefon: 0241-4460-240, Telefax: 0241-4460-55240, www.aachen.ihk.de, E-Mail: stefanie.adrian@aachen.ihk.de
Zawodowe regulacje prawne
– § 34c, § 34d,
– §59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)


Regulacje prawne zawodowe można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości Bundesministerium der Justiz i firmy juris GmbH www.gesetze-im-internet.de.
Beteiligungen/udziały
Nie istnieje żaden udział Towarzystwa ubezpieczeniowego lub w Towarzystwie ubezpieczeniowym przewyższający 10%

Odpowiedzialny z treść
Roze Versicherungsmakler
Dawid Roze, zarządzający
Schweinemarkt 11
53919 Weilerswist

Telefon: +49 2251-778612
E-Mail: info@roze24.de
Ombudsmänner/Rzecznicy (Arbitraż i pozasądowe rozstrzyganie sporów)
Odpowiednie instytucje do składania skarg i zażaleń w przypadku sporów pozasądowych:
Versicherungsombudsmann e.V.
Professor Dr. Günter Hirsch
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Telefon: 0800 3696000 bezpłatnie z niemieckiej sieci telefonicznej
Telefax: 0800 3699000 bezpłatnie z niemieckiej sieci telefonicznej
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Rzecznik dla prywatnego ubezpieczenia chorobowego i pielęgnacyjnego
Heinz Lanfermann
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
Telefon: 0800 2550444 bezpłatnie z niemieckiej stacjonarnej sieci telefonicznej
Telefax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Uwagi dotyczące ochrony danych:
Odpowiednie informacje o naszej ochronie danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj:
link

Kod telefonu do Niemiec jest 0049